Norsk sjøfart under dansketiden

norwegian-shippinDet flate danske landskapet var blitt ryddet utover middelalderen, og det bød seg frem som godt landskap for jordbruk og husdyrhold. Skogene måtte med det vike, og selv om store områder med kulturskog fortsatt eksisterer i Danmark i dag, etterspurte landet etterhvert trevirke utenfra. I den samme epoken ble det knyttet nære bånd mellom de danske monarkene, og den norske øvrigheten, som etterhvert ledet til en personalunion hvor den danske kongen, samtidig også var Norges konge. Etter Svartedauen ble mesteparten av norsk øvrighet utslettet, noe som så styrket kongens makt og innflytelse.

Kongedømmet Danmark-Norge blir en sjøfartsnasjon

Etter at Vasco Da Gama finner veien rundt Afrika, og med det åpner en sjøvei til India, samtidig som Columbus oppdager veien til Amerika, oppstår en oppblomstring i europeisk handel på sjøen. Små handelsnettverk vokste seg større. De var gjerne styrt av statens mektige menn. Danske stormenn ønsket også å hevde seg på dette nye markedet, noe som førte til stor etterspørsel etter norsk tømmer og jernmalm. Eikeskogen på Agder ble hovedsakelig brukt til å bygge både krigsskip og skip til Handelsmarinen. Arendal utviklet seg til å bli rikets store skipsrederby, og langs kysten oppstod en industri som fasiliterte skipsfarten. Mange av de lokale fiskerbøndene tok hyre på skipene, og Nordmennene begynte å oppdage den store verden på andre siden av havet.

Handelsselskapet, det Brandenburgiske kompani hadde eneretten på handel med orienten, både fordi det var lukrativt, men også fordi investeringene for å opprette en handelsflåte for de lange distansene, med forsyningspunkter og alt rundt, var ganske store, slik at konkurranse ikke ble ansett som fornuftig.

Dette handelsnettverket strakk seg på sitt høydepunkt rundt halve verden. I india bygde kjøpmennene faktoriet Trankebar, på Gullkysten i Afrika ble det bygget flere festninger, samt flere utposter, som ble et viktig senter for slavehandel og ressurser, mens man i Karibien tok over flere øyer, for å dyrke sukker for hjemmemarkedet.